Algemene Voorwaarden

Algemene bepalingen behorend bij de begeleidingsovereenkomst tussen Tom Falk (coach/trainer) en de cliënt/cliënten.

 1. Indien cliënt na het eerste kennismakings-gesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een begeleidingsovereenkomst.
 2. De begeleidingsovereenkomst is tweeledig;
  1. De coach/trainer en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding coach/trainer – cliënt.
  2. De begeleiding heeft betrekking op de door cliënt aangedragen hulpvraag en/of begeleidingsdoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld of nader gespecificeerd.
 3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
  1. De coach/trainer en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
  2. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wilt afspreken;
  3. De coach/trainer geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;
  4. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze begeleidings-overeenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de coach/trainer;
  5. De coach/trainer is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de coach/trainer, de laatste niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.
 4. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen Tom Falk en cliënt;
 5. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. De cliënt rekent na de sessie, bij ontvangst van een betalings-verzoek, nog dezelfde dag af, tenzij anders afgesproken.
 6. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht, met mogelijk een ander uurtarief.
 7. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur / één werkdag van te voren te worden afgemeld. Tom Falk brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt, om welke reden dan ook, niet komt op de afgesproken tijd en dag.
 8. De coach/trainer houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Tegen betaling van 10ct per pagina wordt (een deel van) het dossier gekopieerd.
 9. De coach/trainer houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.
 10. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelings-traject met cliënt, dan wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt.
 11. Deze factuur (lid 10) behelst maximaal een uur arbeid tegen het met de cliënt afgesproken sessietarief.
 12. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/zij houdt zich aan de regels van de gastheer (de coach/trainer). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de coach/trainer door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de coach/trainer door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.
 13. De coach/trainer is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
 14. De coach/trainer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan de eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Velperweg 95 te Arnhem (Home of Zen) of een alternatieve locatie waar de afspraak gepland is, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

TOM FALK – Dieren, februari 2021